fek

Το Φ.Ε.Κ. για τη νέα ΠΑΕ

Από τις 13/8/2012 η νέα ΠΑΕ της ομάδας του Ηρακλή υπάρχει και επίσημα, αφού ανακοινώθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Πλήρες όνομα το «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ −
ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Στις 510.000€ το μετοχικό κεφάλαιο, χωρισμένο σε 17.000 μετοχές των 30€.

Πρόεδρος ο Θ. Παπαδόπουλος
Αντιπρόεδρος ο Γ. Μανίκας
Διευθύνων σύμβουλος ο Γιώργος Μπέζας
Μέλη οι Αργύρης Ασφαλτίδης και Αθανάσιος Ελευθεριάδης.

Αναλυτικά η αναφορά:

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της σύστασης της ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ − ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 Π.Α.Ε.».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Ανακοινώνεται ότι την 13−08−2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και πήρε αριθμό μητρώου Γ.Ε.ΜΗ 122092848000 η ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ − ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 Π.Α.Ε.» καθώς επίσης και η με αριθμό Κ2−5102/10−08−2012 απόφαση της Δ/νσης Α.Ε. και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας όπως καταρτίσθηκε με την με αριθμό 2444/12−07−2012 πράξη του Συμβολαιογράφου Κατερίνης ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑ και την με αριθμό 2473/26.7.2012 διορθωτική πράξη του ίδιου συμβολαιογράφου.
Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής:
1. Επωνυμία: «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ − ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Διακριτικός Τίτλος: «Α.Ε.Π. − ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 Π.Α.Ε.»
2. Έδρα: Ο Δήμος Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Σκοπός: (1) Η δημιουργία, η οργάνωση και η διοίκηση επαγγελματικής αθλητικής ομάδας ποδοσφαίρου ανδρών. (2) Η οργάνωση επισήμων ή φιλικών αθλητικών αγώνων επαγγελματικού χαρακτήρα της ομάδας αυτής και η συμμετοχή της σε κάθε είδους αγώνες. (3) Η οργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν στο άθλημα του
ποδοσφαίρου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς, τους σκοπούς και τις αποφάσεις του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου και της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. (4) Η εν γένει διαχείριση οποιωνδήποτε θεμάτων αφορούν στη δραστηριότητα της αυτή.
4. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο ΓΕΜΗ, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή (Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων), της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της εταιρείας και έγκρισης του καταστατικού της.
5. Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε € 510.000,00 με καταβολή μετρητών.
6. Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): Το εξ € 510.000,00 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 17.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης € 30,00 εκάστης.
7. Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιουλίου κάθε έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του επομένου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις 30−06−2014.
8. Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής (3), που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη.
9. Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Α.Ε. αποτελείται από τους:
1) Θεόδωρο Παπαδόπουλο του Νικολάου και της Κυριακής, τουριστικό πράκτορα, που γεννήθηκε στην Κατερίνη στις 30.3.1963 και κατοικεί στη Δημοτική Κοινότητα Κατερίνης, της Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης,
του Δήμου Κατερίνης, οδός Οινόης αριθμός 36, με Α.Φ.Μ. 047910293 της Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 725502 που εκδόθηκε στις 13.11.2006 από το AT Κατερίνης, Πρόεδρο,
2) Γεώργιο Μανίκα του Στυλιανού και της Μαρίας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 1.9.1974 και κατοικεί στο Δήμο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Επανωμής αριθμός 3, με Α.Φ.Μ. 113006950 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Τα 814839 που εκδόθηκε στις 20.3.2000 από το ΙΖ’ ΤΑ Θεσσαλονίκης, Αντιπρόεδρο,
3) Γεώργιο Μπέζα του Μιχαήλ και της Ελισάβετ, λογιστή − φοροτεχνικό, που γεννήθηκε στις 7.6.1971 στο Μόναχο Γερμανίας και κατοικεί στο Σβορώνο Πιερίας οδός Αγίου Αντωνίου αριθμός 117, με ΑΦΜ 046957208 της Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 356517 που εκδόθηκε στις 12.2.2007 από το AT Αιγινίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο,
4) Αργύριο Ασφαλτίδη του Ιωάννη και της Ευγενίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 5.11.1974 στο Ρουσελχάιμ Γερμανίας και κατοικεί στη Νέα Πεντέλη Αττικής οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 57, με ΑΦΜ 112704151 της Δ.Ο.Υ. Τούμπας, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 671285 που εκδόθηκε στις 29.4.2008 από το ΤΑ Πυλαίας Θεσ/νίκης, Μέλος, και
5) Αθανάσιο Ελευθεριάδη του Θεοχάρη και της Δήμητρας, δικηγόρο, που γεννήθηκε στο Λεβερκούζεν Δ. Γερμανίας, στις 30.10.1973, κάτοικο της Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης, της Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης, του Δήμου Κατερίνης, οδός Βάρναλη αριθμός 5, με Α.Φ.Μ. 102062928 της Α΄ Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος με αριθμό ΑΙ 885595 που εκδόθηκε στις 22.12.2011 από την Υ.Α. Κατερίνης Πιερίας, Μέλος.
Η θητεία των ανωτέρω μελών ορίζεται μέχρι τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συνέλθει για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την έγκριση του καταστατικού της. 11. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:
Για τον έλεγχο της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίστηκε η ελεγκτική εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟ-ΕΛ−ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», με A.M. Ε.Ο.Ε. 156 και
συγκεκριμένα οι Ορκωτοί Ελεγκτές−Λογιστές:
− Νικόλαος Λαζαρίδης του Στυλιανού, A.M. ΣΟΕΛ 37641
ως τακτικός,
− Αντώνιος Γιατράς του Αθανασίου, A.M. ΣΟΕΛ 19141
ως αναπληρωματικός.
Αθήνα, 14 Αυγούστου 2012
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

 

Δείτε επίσης

λουκινας agrotikos asteras loukinas

«Όρθιος» στο βούρκο του Ευόσμου (1-1)

Σε έναν άθλιο αγωνιστικό χώρο, ο Ηρακλής προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο και πήρε τελικά έναν ...

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *